Vedtægter

Vedtægter for Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund

§ 1 Klubbens navn er Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund.

§ 2 Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelunds hjemsted er i Aalborg kommune i Region Nordjylland – med officiel adresse hos den til enhver tid valgte formand.
Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund skal være medlem af Dansk Petanque Forbund (DPF) og DGI, hvorfor de respektive forbunds vedtægter og regler – samt bestemmelser fra Danmarks Idræts-Forbund – skal overholdes.

§ 3 Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelunds formål er – i en sportslig og venskabelig ånd at fremme fællesskabet om og interessen for petanque-sporten. Klubben skal tilbyde petanquespillere i DGI Nordjyllands område muligheder for at deltage i DPF´s turneringer og herved få større udfordringer. Desuden kan Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund tilbyde medlemmer at deltage i DGI’s turneringer og stævner. Der kan dog maksimalt optræde én spiller fra klubbens højestrangerende DPF-hold på et hold, som af Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund er tilmeldt DGI’s Limfjordsturnering.

§ 4 Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund er åben for både aktive og passive medlemmer, der accepterer og overholder Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelunds vedtægter og regler.
Interesserede har adgang til 1 måneds træning, før optagelse som medlem med kontingentbetaling for indeværende regnskabsår iværksættes. Licens for turneringsspillere i DPF’s turneringer løses via klubben hos Dansk Petanque Forbund.

§ 5 En turneringsspiller med DPF-licens kan kun repræsentere én DPF klub. Eventuelt klubskifte skal ske i henhold til Dansk Petanque Forbunds regler.

§ 6 Den eller de til enhver tid af generalforsamlingen valgte medlemmer, der har ansvaret for holdudtagelse, disponerer over alle turneringsinteresserede medlemmers deltagelse på samtlige klubbens hold.

§ 7 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelunds regnskabsår er kalenderåret.

§ 8 Bestyrelsen indkalder – med mindst 6 ugers varsel – medlemmerne til den årlige ordinære generalforsamling i februar/marts måned pr. mail/brev/hjemmeside inkl. dagsorden jf. vedtægterne.
Medlemmerne har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag herom skal være bestyrelsens formand i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag fra medlemmer og bestyrelse skal fremgå af den endelige indkaldelse og vedlægges denne sammen med revideret årsregnskab, budgetforslag og evt. andre bilag – og udsendes senest 7 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning – og evt. beretninger fra underudvalg
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget – med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse
6. Valg af bestyrelse: a. Formand (i lige år) b. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år)
7. Valg af en suppleant (hvert år)
8. Valg af medlemmer til underudvalg (hvert år)
9. Valg af 1 revisor (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)
10. Eventuelt

§ 9 Alle klubbens medlemmer over 14 år er stemmeberettigede og valgbare, dog skal kassereren være fyldt 18 år. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent.

§ 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.
Til ændring af klubbens vedtægter kræves dog at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
På begæring af mindst ét stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel og med dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere – med et varsel på 3 uger – når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden og være behørigt underskrevet af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 12 Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer. En formand, en kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem valgt blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 2 fra bestyrelsen kan tegne klubben.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden – herunder hvornår bestyrelsesmøder indkaldes, beslutningsdygtighed og referatform.
Bestyrelsen udpeger deltagerne til repræsentantskabsmøder i Dansk Petanque Forbund og andre organisationer.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 13 Klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen og gælder for det igangværende regnskabsår. Seneste betalingsfrist er 1 måned efter generalforsamlingen. Et udtrådt medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent – eller krav på klubbens øvrige midler.

§ 14 For Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelunds forpligtelser hæftes kun med klubbens formue.

§ 15 Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører kassebog og medlemsfortegnelse. Bortset fra en kassebeholdning, der skal være mindst mulig, skal Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelunds midler indsættes på en konto i et pengeinstitut, hvortil kassereren og formand har fuldmagt.
Formue, som ved fusion mellem Petanqueklubben Nordjylland og Karolinelund Petanqueklub stammer fra Karolinelund Petanqueklub båndlægges i 3 år frem til udgangen af 2020 og kan udelukkende bruges til DGI-rettede udgifter og aktiviteter.

Bestyrelsen og revisoren har til enhver tid ret til at få forevist klubbens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontanter.
Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 16 Underudvalg er underlagt bestyrelsen – og deres økonomi skal godkendes af bestyrelsen.

§ 17 Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne eller ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Pågældende skal først have en advarsel og lejlighed til at udtale sig overfor bestyrelsen – og kan kræve sagen forelagt på førstkommende generalforsamling dog uden, at det har opsættende virkning for bestyrelsens beslutning.

§ 18 Klubben kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med opløsningen af klubben som eneste punkt. Til opløsning af klubben gælder her almindeligt stemmeflertal.
Dagsorden for begge generalforsamlinger: 1. Valg af dirigent 2. Opløsning af klubben.
Ved opløsning af klubben skal eventuelle aktiver tilfalde DGI Nordjyllands petanqueafdeling.
________________________________________
Således vedtaget på Petanqueklubben Nordjyllands stiftende generalforsamling d. 25. februar 2010.
Formand Jan Pedersbæk
Kasserer Christian Rytter
Bestyrelsesmedlem Torben Skalshøj
Dirigent Niels Toft

Revideret – 25.1.2011
Revideret – 6.3.2017
Revideret – 26.2.2018